//////

POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

Polski Instytut Sztuki Filmowej (PISF) został utworzony na mocy usta­wy z 30 czerwca 2005 r. o kinematografii. PISF jest państwową osobą prawną, do której zadań należy m.in.: tworzenie warunków do rozwoju polskiej produkcji filmów i kopro­dukcji filmowej,wspieranie rozwoju wszystkich gatunków polskiej twórczości filmo­wej oraz debiutów filmowych i rozwoju artystycznego młodych twór­ców filmowych,promocja polskiej twórczości filmowej i wspieranie utrzymywania archiwów filmowych,dofinansowywanie przedsięwzięć związanych z przygotowywaniem projektów filmowych oraz produkcją, dystrybucją i rozpowszechnia­niem filmów.Działalność Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej jest nadzorowana przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodo­wego. Minister zatwierdza plan działalności i plan finansowy PISF, rozpa­truje i zatwierdza sprawozdania z ich wykonania oraz wskazuje biegłego re­widenta do badania rocznego sprawozdania finansowego. Do kompetencji ministra należy także nadanie Instytutowi statutu.

Comments0

REALIZACJA ZADAŃ POT

Polska Organizacja Turystyczna realizuje swoje zadania m.in. poprzez przygotowywanie i publikowanie materiałów promocyjnych, organizowanie stoisk narodowych na targach turystycznych oraz organizowanie wystaw, pokazów i kongresów, a także przeprowadzanie analiz statystycznych i mar­ketingowych z zakresu turystyki. Podstawą działalności POT jest zatwierdzany przez ministra właściwe­go do spraw turystyki roczny plan finansowy, obejmujący:planowane przychody,planowane koszty operacyjne i wydatki inwestycyjne,stan środków obrotowych na koniec poprzedniego roku,planowany przyrost lub spadek środków obrotowych na koniec da­nego roku obrotowego,sposób pokrycia planowanego niedoboru przychodów w stosunku do kosztów. Projekt rocznego planu finansowego oraz projekty rocznych i wielolet­nich programów działania POT są opracowywane przez Prezesa.

Comments0

NA PODSTAWIE ROCZNEGO PLANU

Agencja prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu zatwierdzanego przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Po za­twierdzeniu plan przekazywany jest przez Prezesa ARM do wiadomości mi­nistra właściwego do spraw finansów publicznych. W planie uwzględniane są przychody własne, dotacje budżetowe, kredyty, wydatki na realizację ustawowych zadań ARM oraz koszty jej funkcjonowania i inwestycje. Sprawozdanie finansowe Agencji podlega badaniu przez biegłego rewi­denta. Sprawozdanie zatwierdza minister właściwy do spraw gospodarki, a następnie przekazuje do wiadomości ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.Do tworzenia i utrzymywania zapasów paliw ciekłych zobowiązani są również przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i przetwarzania paliw ciekłych oraz w zakresie przywozu pa­liw do Polski. Rejestr takich przedsiębiorców prowadzony jest przez Preze­sa Rezerw Materiałowych. Prezes ARM uprawniony jest do przeprowadza­nia kontroli mających na celu sprawdzenie zgodności stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym zapasów oraz jakości tych zapasów.

Comments0

AGENCJA REZERW MATERIALNYCH

Agencja Rezerw Materiałowych (ARM) jest państwową osobą prawną, podlegającą ministrowi właściwemu do spraw gospodarki. Podstawą dzia­łalności ARM jest ustawa z 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw  oraz statut nadany w drodze zarządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki.Gdy tworzono Agencję Rezerw Materiałowych, przekazano jej część majątku Skarbu Państwa od zlikwidowanego Głównego Zarządu RezerwPaństwowych i działającego przy nim Zarządu Organizacji Dostaw „INTERMAT”. W 2002 r. ARM przejęła zadania od zlikwidowanej Agen­cji Rezerw Artykułów Sanitarnych, a w roku 2004 zadania z zakresu go­spodarowania rezerwami przekazała jej Agencja Rynku Rolnego.Obecnie Agencja Rezerw Materiałowych gospodaruje rezerwami go­spodarczymi:surowców, materiałów i paliw,produktów leczniczych i wyrobów medycznych,produktów rolnych oraz produktów i półproduktów żywnościowych.

Comments0

ZADANIA WŁASNE WAM

Akcje i udziały w spółkach nabyte lub objęte przez Agencję za mienie Skarbu Państwa, podlegają przekazaniu ministro­wi właściwemu do spraw Skarbu Państwa. Należne Skarbowi Państwa dy­widendy ze spółek oraz przychody z prywatyzacji tych podmiotów oraz zbycia w nich akcji i udziałów są przeznaczane na inwestycje związane z zakwaterowaniem żołnierzy zawodowych.Do zadań własnych Wojskowej Agencji Mieszkaniowej należy:gospodarowanie powierzonym mieniem Skarbu Państwa,obrót nieruchomościami przekazanymi Agencji oraz przejmowanienabywanie nieruchomości,dokonywanie remontów budynków, lokali mieszkalnych, internatówhoteli oraz związanej z nimi infrastruktury,prowadzenie działalności gospodarczej.Gospodarowanie powierzonym mieniem przez Agencję polega przede wszystkim na:sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości,oddawaniu nieruchomości w trwały zarząd, dzierżawę, najem, uży­czenie lub ich zamianie,nieodpłatnym przekazywaniu jednostkom samorządu terytorialnego nieruchomości gruntowych, budynków i lokali oraz budowli i urządzeń infrastruktury,zlecanie osobom prawnym lub fizycznym zarządzania lub admini­strowania mieniem,bezprzetargowym zlecaniu utworzonym przez WAM jednoosobo­wym spółkom i towarzystwom budownictwa społecznego zadań wyni­kających z zadań Agencji.

 

Comments0

STRUKTURA ADMINISTRACYJNA ARR

W skład struktury organizacyjnej Agencji wchodzi biuro Agencji (Cen­trala) oraz szesnaście oddziałów terenowych. Szczegółowe kwestie związa­ne z organizacją Centrali, zasięgiem i siedzibami oddziałów terenowych ustala statut Agencji. W statucie określono także szczegółowe zasady go­spodarki finansowanej ARR.Z dniem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Agencja Rynku Rol­nego została ustanowiona agencją płatniczą. Zakres udzielonej akredytacji obejmuje:prowadzenie interwencji mającej na celu stabilizację rynków rol­nych,administrowanie obrotem towarowym z zagranicą,  administrowanie kwotowaniem produkcji.Jako agencja płatnicza Agencja Rynku Rolnego:wydaje decyzje administracyjne umożliwiające producentom rol­nym, przedsiębiorcom z branży rolno-spożywczej oraz importerom i eksporterom uczestniczenie w mechanizmach Wspólnej Polityki Rol­nej (WPR), za które odpowiedzialna jest Agencja,wypłaca środki finansowe uczestnikom poszczególnych mechani­zmów WPR oraz kontroluje prawidłowość ich wykorzystania,przekazuje Komisji Europejskiej informacje dotyczące realizowa­nych mechanizmów WPR oraz informuje uczestników mechanizmówo decyzjach podjętych na szczeblu Wspólnoty.

Comments0

AGENCJA RYNKU ROLNEGO

Agencję Rynku Rolnego powołano na mocy ustawy z 7 czerwca 1990 r.utworzeniu Agencji Rynku Rolnego jako podmiot realizujący interwen­cyjną politykę rolną państwa w celu stabilizacji rynku produktów rolnychżywnościowych oraz ochrony dochodów uzyskiwanych z rolnictwa. Do podstawowych zadań ARR należało:dokonywanie interwencyjnych zakupów i sprzedaży produktów rol­nych oraz ich przetworów na rynku krajowym i rynkach zagranicznych,gromadzenie i gospodarowanie państwowymi rezerwami produktówrolnych oraz produktów i półproduktów żywnościowych.Metody i sposoby działalności interwencyjnej ARR zmieniały się wraz z upływem lat. Działalność ta zależna była w dużej mierze od polityki rol­nej państwa, a wyznaczanie doraźnych, krótkoterminowych celów tej polityki było jednym z czynników osłabiających skuteczność działań interwen­cyjnych Agencji.

Comments0

W CELU REALIZACJI KONKRETNYCH ZADAŃ

Chociaż obecność agencji w dokumentach budżetowych świadczyć po­winna o zwiększeniu kontroli nad wydatkowanymi przez nie środkami pu­blicznymi, nie jest to niestety prawdą. Plany zamieszczane w ustawie budże­towej nie stanowią dla agencji podstawy prowadzenia gospodarki finansowej. Każda z agencji ma własny tryb ustalania i zatwierdzania pla­nów finansowych, a plan zatwierdzony przez Sejm w ustawie budżetowej wydaje się nie mieć dla nich większego znaczenia. Część agencji została utworzona — teoretycznie — w celu realizacji konkretnych zadań, głównie prywatyzacyjnych, po których wykonaniu mia­ły one zakończyć swoją działalność. Forma ta okazała się jednak bardzo trwała. 

Comments0

WW PLANACH PODMIOTÓW

W planach tych podmiotów po­winny zostać wyodrębnione następujące pozycje: przychody własne,dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu tery­torialnego,koszty, z wyszczególnieniem wynagrodzeń wraz z pochodnymi, płatności odsetkowych wynikających z zaciągniętych zobowiązań oraz kosztów majątkowych.Przedstawiając Radzie Ministrów założenia projektu budżetu państwa na następny rok, Minister Finansów może przedstawić wykaz jednostek podsektora rządowego, których plany finansowe mogą być ujęte w ustawie budżetowej. Obecnie w ustawie budżetowej zamieszczane są plany finan­sowe siedmiu agencji rządowych (w ustawie nazywane są one agencjami państwowymi), a także plan finansowy Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, którym gospodaruje Agencja Nieruchomości Rolnych.

 

Comments0